Over InBoskoop.nl

inBoskoop is een digitaal platform dat zich ten dienste stelt aan de Boskoopse gemeenschap, voor wat betreft informatie- en nieuwsvoorziening. De website heeft als doel inwoners van Boskoop betrokken te laten zijn op de eigen kerngemeente.

Bedrijven, instanties en verenigingen kunnen zich presenteren en tevens eigen nieuws publiceren. Ook voorziet 'inBoskoop' de bezoeker van specifiek Boskoops nieuws, zoals aankondigingen of verslagen van evenementen.

Het platform beoogt de vitaliteit van Boskoop te bevorderen, door volop ruimte te geven aan zowel de individuele Boskoper als aan het bedrijfs- en verenigingsleven. Middels blogs en columns wordt op periodieke wijze zowel opinie als wetenswaardig leeswerk geboden.

Middenstand, MKB en dienstverleners hebben op 'inBoskoop' de ideale mogelijkheid om zichzelf (of hun product/dienst) in de etalage te zetten. Bannerruimte kan gehuurd worden, waardoor de Boskoper op toegankelijke wijze geïnformeerd wordt over het gevarieerde producten- en dienstenaanbod binnen de eigen kern.

Dankzij interactieve mogelijkheden worden inwoners van Boskoop in staat gesteld te reageren op nieuwsfeiten, of in te gaan op acties die via de website worden aangeboden.

In alle opzichten is 'inBoskoop' hèt platform van èn voor de Boskoper.