« Vorige - Volgende »

Eerste stap betere bereikbaarheid Greenport

11 november 2015 - 10:56  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Eerste stap betere bereikbaarheid Greenport

Het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland en de colleges van Alphen aan de Rijn en Waddinxveen kiezen voor de Verlengde Bentwoudlaan als een eerste maatregel voor een meer robuuste infrastructuur in de regio. Daarnaast is afgesproken onderzoek te doen naar regiobrede maatregelen voor de langere termijn. Deze keuze is genomen op basis van de uitkomsten van de planstudie N207 Zuid. In deze planstudie zijn de verschillende mogelijkheden onderzocht om de verkeersdrukte in Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp op te lossen en de leefbaarheid te verbeteren.

De Verlengde Bentwoudlaan verbindt de Hoogeveenseweg in Boskoop met de nog aan te leggen randweg Waddinxveen (de Vredenburghlaan-Bentwoudlaan). Zo fungeert de Verlengde Bentwoudlaan in combinatie met de randweg als link tussen de A12 en de Greenport Boskoop. De Verlengde Bentwoudlaan lost het drukke Boskoopse verkeersknelpunt Zijde-Roemer-Noordeinde op. Ook zorgt de verbinding voor een sterke afname van de geluidbelasting op de woningen aan het Noordeinde.

Hazerswoude-Dorp
Uit de planstudie komt duidelijk naar voren dat de aanleg van een verdiepte weg of randweg Hazerswoude-Dorp niet dé oplossing is voor de huidige en toekomstige knelpunten. De randweg en de verdiepte weg lossen weliswaar de verkeersproblemen in de dorpskern op, maar kosten veel geld en zorgen voor een aantal ongewenste bijeffecten: geluidsoverlast en schade aan het landschap. Aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan zorgt er wel voor dat de hoeveelheid verkeer op de N209 door Hazerswoude-Dorp op het bestaande knelpunt extra toeneemt. In de volgende fase zoekt de provincie daarom een oplossing voor Hazerswoude-Dorp die voor een verbetering zorgt én betaalbaar is. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om een nieuwe rotonde aan te leggen of om bestaande opstelstroken aan te passen.

Lokale maatregelen 
Op basis van de resultaten van de planstudie hebben provincie en gemeenten besloten dat een verbindingsweg met de N11 westelijk van het spoor afvalt, omdat deze beschermd natuurgebied doorkruist. De gemeente Alphen aan de Rijn kiest verder niet voor een oostelijke verbinding met de N11, omdat dit meer negatieve dan positieve effecten oplevert. Wel onderzoekt de gemeente Alphen aan den Rijn of lokale maatregelen op korte termijn tot een verdere verlaging van de verkeersdrukte op de Zijde en hefbrug van Boskoop leiden.

Langetermijnonderzoek
De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen onderzoeken gezamenlijk welke oplossingen voor de lange termijn mogelijk zijn. Het gaat dan om een betere bereikbaarheid van het gebied in combinatie met het toekomstperspectief van de vaarweg Gouwe en de bijbehorende bestaande (hef)bruggen. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan is ook van toegevoegde waarde op deze lange-termijn-oplossing.

Milieueffectrapportage en Verkenning Maatschappelijke Effecten
Voor de planstudie N207 Zuid is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld en een Verkenning Maatschappelijke Effecten (maatschappelijke kosten en baten analyse). Via deze onderzoeken zijn diverse trajecten en combinaties van trajecten onderzocht op aspecten zoals milieu, natuur, verkeer, nut en noodzaak, ruimtelijke inpassing en kosten. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken is nu gekozen voor de Verlengde Bentwoudlaan als concept-voorkeursalternatief.

Informele zienswijze en verloop besluitvorming
Van 19 november tot en met 30 december worden de milieueffectrapportage en het besluit ter inzage gelegd. In deze periode kunnen bewoners, bedrijven en belanghebbenden hun zienswijze geven over het concept-voorkeursalternatief en de milieueffectrapportage. Daarnaast wordt de commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd over de milieueffectrapportage. Deze inbreng nemen provincie en gemeenten begin 2016 mee bij het definitieve besluit over het voorkeursalternatief N207 Zuid. Daarna wordt het gekozen traject in fase twee van de planstudie verder uitgewerkt.

Informatiebijeenkomst
Op 9 december wordt tussen 18.00 en 21.00 uur in het Floragebouw in Boskoop een inloopavond georganiseerd. Tijdens de inloopavond worden alle resultaten en het concept-voorkeursbesluit gepresenteerd en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Over de N207 Zuid: waarom de bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren?
Actuele verkeersstudies geven aan dat het verkeer in de regio rondom de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda in de toekomst sterk toeneemt. Vooral bij de hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen, op de N209 door Hazerswoude-Dorp en de N455- het Noordeinde. Ook enkele lokale wegen zoals de Zijde kunnen de verwachte toename van het verkeer niet aan. Dit belemmert de groei van de Greenport en de bedrijven die hiermee te maken hebben. Bovendien verslechtert hierdoor de leefbaarheid. De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen onderzoeken daarom samen hoe zij de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Greenport Boskoop-West kunnen verbeteren.

Fotograaf: Josh Walet